Tài khoản của bạn đã được tạo!

Website www.khinhkhicau.com đã cài đặt thành công trên server! Xóa file default.php trên thư mục public_html sau đó tải website của bạn lên bằng cách sử dụng FTP hoặc Quản lý file